Data Lake

Klauzula informacyjna Data Lake

Klauzula informacyjna  Data Lake – komunikacja do Pacjenta z dnia 12.10.2023

 1. W przypadku wyrażenia zgód na przekazanie danych osobowych spółce Data Lake sp. z o.o., administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Data Lake sp. z o.o. , adres do korespondencji: Żelazna 59/1405 00-848 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: NIP, 7162828483
 2. Data Lake sp. z o.o. wyznaczył inspektora danych osobowych.

W sprawie przetwarzania danych osobowych i realizacji praw, w tym wycofania zgody, należy kontaktować się, pisząc na adres:  Żelazna 59/1405 00-848 Warszawa Lub za pośrednictwem e-mail: iod@data-lake.co oraz office@data-lake.co

 1. Data Lake będzie przetwarzać dane osobowe, w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o stanie zdrowia (zawarte w ankiecie). W przypadku zbierania zgód i danych w formie nagrania rozmowy, po uprzednim każdorazowym poinformowaniu, utrwalane będzie również nagranie.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim prowadzącym badania kliniczne, badania naukowe lub oferującym usługi lub produkty prozdrowotne, po uprzedniej Pana/Pani zgodzie.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu proponowania udziału w badaniu klinicznym lub naukowym i przekazywania informacji dotyczących produktów i usług prozdrowotnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO i art. 9 ust. 2 lit a RODO).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami, w tym wykazania realizacji praw i udowodnienia faktu posiadania zgód, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie ma Pani/Pan obowiązku przekazywania danych osobowych.
 6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub ustania celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Dane osobowe, w niezbędnym zakresie, będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowania.
 9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (np. obsługa IT, doradztwo prawne).
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 12. Przysługuje Pan/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacjom międzynarodowym.
 14. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Skip to content